ข้อบังคับ ก.พ.

1

ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดแลู และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและ นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551

นทร. สามารถอ่านข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดแลู และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐและ นักเรียนที่อยู่ในความดูแลของก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 ได้จากลิงค์นี้ [+]