สาส์นอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)  ฉบับที่ 1

สวัสดีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกท่าน

ในโอกาสที่สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ดิฉันมารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  ในขณะนั้น ดิฉันมีความรู้สึกสองประการ ประการแรกคือมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานให้ความไว้วางใจมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ ประการที่สอง รู้สึกหวาดหวั่นอยู่ภายในใจว่าตนเองจะสามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้เท่ากับความคาดหวังของหน่วยงานหรือของตนเองหรือไม่ เนื่องจากเป็นการเปิดสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศแห่งใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลก มีความยิ่งใหญ่ในทุกด้านทั้งจำนวนประชากร
ขนาดของประเทศ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ภาษาจีนก็ยังเป็นข้อจำกัดอีกประการหนึ่งสำหรับคนไทยโดยทั่วไปอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลนับเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในการเตรียมผู้มีศักยภาพของราชการและเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ  ซึ่งล้วนเป็นอนาคตกำลังคนที่มีคุณภาพ มีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ ภารกิจการดูแลนักเรียนของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ คือการสร้างความพร้อมและให้การสนับสนุนแก่นักเรียนทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ระหว่างการศึกษาหาความรู้ จึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนเองในการตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศชาติของเราต่อไปด้วย

ในช่วงของการเริ่มจัดตั้งสำนักงานใหม่นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระบบการจัดการให้เป็นมาตรฐาน ได้แก่ ระบบการบริหารค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน ระบบการติดตามผลการเรียน รวมถึงระบบบัญชีและการเงิน ดังนั้น หากการดำเนินการเพื่อการจัดระบบดังกล่าว กระทบต่อกระบวนการที่นักเรียนทุนรัฐบาลเคยปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ ก็ขอความเข้าใจและขอความร่วมมือจากนักเรียนทุนทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศต่างๆ ถือปฏิบัติโดยทั่วไป

การศึกษาและการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยระบบภาษา ด้วยการมีประชากรจำนวนมากส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงในทุกด้าน ประกอบกับลักษณะของสังคมวัฒนธรรมแบบจีนที่ยังคงยึดติดกับการเชื่อฟังผู้อาวุโส ทำให้การเรียนการสอนในบางสถาบันการศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนได้แสดงความคิดเห็นหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้อย่างเต็มที่หากเทียบกับการเรียนรู้ในประเทศโลกตะวันตก ดิฉันก็ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านเรียนรู้และอยู่อย่างเข้าใจ แม้ว่าจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา แต่ก็อย่าปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ภายในตนเอง ขอให้เรียนรู้และปรับตัวอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในอนาคตเมื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน จะทำให้ท่านมีความเข้าใจในความแตกต่าง ปรับตัวและอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

ดิฉันและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธาณรัฐประชาชนจีนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในเร็ววัน  สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต และประสบความสำเร็จในทุกประการ

           

(นางพัชรวรรณ  วงษ์ไทย)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง