บทบาทและหน้าที่

สนร. จีนมีขอบเขตการทำงานครอบคลุมถึงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนฝากอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ซึ่งศึกษา และอบรมอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแล จัดการ และให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินเพื่อให้สำเร็จการศึกษาและอบรมตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด


ภารกิจของ สนร.

·      ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ลาศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ

·      ดูแลจัดการศึกษา ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา ความเป็นอยู่ และการเงินแก่นักเรียนทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ข้าราชการลาศึกษา และนักเรียนทุนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ที่ศึกษาอยู่ และจะมาศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

·      ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและการใช้ชีวิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน กลับไปทำงานในประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป

·      ส่งเสริมให้นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ มีความร่วมมือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ในลักษณะของกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเครือข่ายความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ

·      เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อบรม ดูงาน และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมมีคุณค่าในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในราชการ

·      เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาและวิชาการในประเทศไทย

·      ส่งเสริมดูแลจัดการด้านการศึกษาและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนรู้ด้านการศึกษาและด้านวิชาการ

·      ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนไทยและคนไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ฯ และหน่วยงานไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสมาคมนักเรียนไทยและสมาคมคนไทยในสสธารณรัฐประชาชนจีน

·      ปฏิบัติงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในฐานะทีมประเทศไทย (Team Thailand) และปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่เอกอัครราชทูตฯ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย มอบหมาย