พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมือ 2022-08-19

im a placeholder

(คำบรรยาย)

Next